AKTUALIZACE 19.3. 7:00 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních Obsah tohoto mimořádného opatření nově dopadá, oproti mimořádnému opatření ze dne 9. března 2020 krom jiného, i na přítomnost otců při porodech, která se tímto zakazuje.

Pro těhotné, které:

a) jsou COVID-19 pozitivní 
b) mají nařízenou karanténu
c) mají zvýšenou teplotu a jeden z dalších příznaků (kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, nově vzniklé migrény či průjem

  • Pokud je u Vás plánována kontrola v těhotenské poradně, kontaktujte ji předem telefonicky v den kontroly mezi 8:00 – 9:00 na tel. č. 267162906
  • V případě neplánované kontroly (akutní ošetření, příznaky počínajícího porodu) kontaktujte předem telefonicky porodní sál na tel. č. 267162738

Milé nastávající maminky,

vzhledem k aktuální situaci ohledně onemocnění COVID-19 považujeme za důležité poskytnout Vám dostupné informace vztahující se k těhotenství.

Pro všechny těhotné

  • Nejdůležitějšími kroky z Vaší strany je dodržování doporučení k prevenci nákazy platných pro celou populaci, které se týkají omezení pobytu mimo domov na pouze nevyhnutelnou dobu a dodržování hygienických opatření včetně používání roušek. Aktuální informace jsou dostupné na koronavirus.mzcr.cz
  • Kontroly v těhotenské poradně budou plánovány, tak aby byla snížena jejich četnost při zachování adekvátního sledování Vaší gravidity, zejména co se týče vstupního zhodnocení rizik a dále monitorování stavu nenarozeného dítěte v období blížícího se termínu porodu.
  • Přenos z matky na dítě během těhotenství nebyl dosud popsán, přítomnost viru nebyla prokázána při vyšetření novorozenců pozitivních matek.
  • Byly popsány ojedinělé případy nákazy novorozence od nakažené matky po narození.
  • Z dosavadních dat je patrné, že těhotné nejsou náchylnější k nákaze oproti zdravé populaci stejného věku a rovněž průběh onemocnění je v naprosté většině případů shodný jako v této populaci. Tedy od bezpříznakového po příznaky připomínající běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost a horečka. Onemocnění dosud nezpůsobilo žádné úmrtí těhotné.

Pro těhotné v I. trimestru

  • Dosud nebylo zaznamenáno zvýšené riziko spontánních abortů ve vztahu k onemocnění COVID-19. Stejně tomu je u onemocnění působených jinými koronaviry v minulosti (SARS, MERS).
  • Vzhledem k tomu, že nebyl popsán přenos z matky na plod je nepravděpodobné, že by onemocnění zvyšovalo riziko vrozených vad plodu.

Pro těhotné, které přišly do styku s onemocněním COVID-19 nebo jeví příznaky této infekce

  • Postupujte dle platných doporučení pro obecnou populaci. Nejezděte ihned k lékaři. Nejprve je třeba, abyste telefonicky kontaktovaly svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, či infolinku 1212. V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112. Na těchto místech Vám budou poskytnuty informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

zpracoval:            as. MUDr. Vít Drochýtek                  16.3.2020

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.                                                        Prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky                                                                          primář kliniky