Fakultní nemocnice v Motole poskytuje osobě určené rodičkou možnost účastnit se porodu za následujících podmínek:

1. Rodička písemně souhlasí s přítomností doprovodu při porodu. Rodička má v průběhu porodu právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

2. Doprovod je poučen o pravidlech chování na porodním sále, jeho právech a povinnostech dle provozního řádu a hygienického řádu porodnického pracoviště a souhlasí s jejich dodržováním. Rozsah informací nutných k umožnění přístupu na porodní sál určuje lékař porodnice.

3. Poskytnutí těchto informací a poskytnutí zdravotnického materiálu, potřebného k zajištění dodržení provozního a hygienického řádu porodnického pracoviště, je zpoplatněno částkou, která odpovídá nákladům na ně vynaloženým. Kalkulace nákladů je uvedena níže.

4. Doprovod rodičky je povinen uhradit tuto částku hotově v pokladně nemocnice po absolvování instruktáže, nejpozději však před vstupem na porodní sál.

5. Doprovod je povinen na porodním sále dbát pokynů zdravotnického personálu.

 
 

Kalkulace nákladů:

Druh                                                                                                                         Částka

Materiálové náklady – zdravotnický materiál: návštěvnický plášť jednorázový,

čepice jednorázová, ústenka, návleky na obuv                                                  17 Kč

Osobní náklady – osoba poskytující instruktáž doprovodu – lékař/25 minut,

sestra/10 minut                                                                                                       318 Kč

Režijní náklady                                                                                                       248 Kč

DPH 21 %                                                                                                                122 Kč

Cena služby celkem                                                                                              705 Kč

Při přijetí rodičky s doprovodem na porodní sál je v šatně pro doprovod vyhrazena samostatná uzamykatelná šatní skříňka pro uschování osobních věcí.

Doporučujeme neuchovávat zde cenné věci a finanční prostředky (možnost uzamčení na porodním pokoji).

Doprovod rodičky se z hygienických důvodů převlékne do jednorázového nemocničního oblečení a bude mu poskytnuta obuv pro pohyb na porodním sále nebo si přinese vlastní přezutí.  V prostoru porodního sálu je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů. WC pro doprovod je dostupné na porodním pokoji. WC pro přítomné v čekárně je na ambulanci (  klíč na vyžádání u porodní asistentky ). Použití mobilního telefonu je možné na porodním pokoji nebo na chodbě. Doprovod rodičky na porodním pokoji nesmí ohrozit zdraví své a ostatních osob a nesmí poškozovat majetek FN v Motole. Personál porodního sálu má právo nepřipustit nebo vykázat osobu, jestliže je pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo konfliktně nevhodného chování.

Porodní asistentka seznámí po příjmu rodičky doprovod s pravidly pohybu v  prostoru porodních pokojů a porodního sálu a upozorní na místa, která jsou doprovodu  z hygienických a etických důvodů ke vstupu zakázána (zejména trakt operačního sálu). Případné opuštění porodního sálu je nutné domluvit s porodní asistentkou.

Na porodním pokoji není dovoleno provádět videozáznam porodu. Se souhlasem lékaře, který vede porod, je povoleno fotografování matky od pasu výše. Fotografování novorozeného dítěte je povoleno po domluvě s pediatrem. Fotografování personálu není dovoleno.

Doprovod rodičky nesmí zasahovat do poskytování zdravotních služeb a vlastního průběhu porodu.  Prosíme, aby doprovod rodičky respektoval soukromí ostatních rodiček na porodním sále. Doprovod rodičky je povinen dodržovat doporučení lékaře a porodní asistentky.                                

Při neúčasti doprovodu na porodním sále bude poplatek FN v  Motole vrácen.

Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close