Novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické kliniky FNKV poskytuje v plném rozsahu péči fyziologickým novorozencům a novorozencům lehce nedonošeným narozeným po 34.týdnu těhotenství, s lehkou nebo středně závažnou poruchou poporodní adaptace, kteří nevyžadují umělou plicní ventilaci.

Důraz je kladen na péči, která plně respektuje fyziologická hlediska vývoje plodu a novorozence, podporu prolaktačního programu a maximální snahu o udržení těsného kontaktu matka-dítě. Dítě je ošetřováno společně s matkou jakmile to stav obou dovolí (rooming-in). Podpora přirozeného způsobu výživy začíná časným přiložením k prsu na porodním sále a pokračuje na oddělení dodržováním a prosazováním zásad Společného prohlášení WHO/UNICEF o ochraně, prosazování a podpoře kojení.

Výsledkem bylo více jak 90% novorozenců, kteří byli v době propuštění z naší porodnice plně kojení. Při podezření na vrozenou vývojovou vadu či jiné komplikace disponuje oddělení vyšetřovacími metodami u lůžka (ultrazvukové vyšetření srdce, mozku a ledvin, röntgen ), které umožňují jejich časnou diagnostiku a léčbu. Mezioborová spolupráce s ostatními obory rozšiřuje a zkvalitňuje péči o naše novorozence (ortoped, oční specialista, dětský chirurg, dětský kardiolog, genetik). Samozřejmostí je možnost přítomnosti otce či jiné blízké osoby u porodu. V rámci předporodní přípravy probíhají na oddělení kurzy pro nastávající rodiče, kde kromě informací o porodu a průběhu na novorozeneckém oddělení, dostávající budoucí rodiče možnost prohlédnout si oddělení a diskutovat problémy, které je zajímají.

Novorozenecký box

V návaznosti na další sledování novorozenců po propuštění z porodnice zajišťuje oddělení ve spolupráci s příslušnými specialisty v rámci FNKV řadu specializovaných služeb (ortopedické sledování vývoje kyčlí včetně ultrazvukového vyšetření, screeningové ultrazvukové vyšetření ledvin, sledování novorozenců s podezřením na obstrukci slzných cest a jiných očních komplikací na dětské ambulanci Oční kliniky, sledování v dětské kardiologické ambulanci u novorozenců s diagnostikovanou srdeční vadou nebo poruchou srdečního rytmu).

728x90